หน้าแรก

      ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดบ้านพึ่งสุข เลขที่ 120 หมู่ 16 ซอยธนลาภ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180

      เป็นสถานที่ฟื้นฟูจิตใจหรืออีกนัยหนึ่งคือ สถานที่พัตนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมามีศักยภาพอีกครั้ง ศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขจึงมีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้ยาเสพติด ให้กลับมามีชีวิตได้อย่างปรกติสุข ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน มีความรับผิดชอบ รู้จักคุณค่าของตนเองในการใช้ชีวิต และให้ความสำคัญกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่เป็นบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง

       ศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุข มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้ยาเสพติดนั้นสามารถพัฒนาได้ ถ้าใช้วิธีการปฎิบัติ ดูแลที่เหมาะสม

      ศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขเกิดขึ้นโดย คณะเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นในรูปแบบการรักษาแบบชุมชนบำบัดหรือ T.C. (Therapeutic Community) อีกทั้งศูนย์ฯ ยังยึดถือหลักการการเรียนรู้ทางสังคมแบบการพึ่งพาตนเอง ที่เป็นรูปแบบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ (Self-help Social Learning Treatment Program Model)* ซึ่งเป็นหลักการสากลในการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ที่ประสบปัญหายาเสพติด มากกว่า 50 ประเทศทั้วโลก

 

      โดยอาศัยกฏหลักข้อใหญ่ (Cardinal Rules) 3 ข้อหลัก ในการปฏิบัติงานคือ

1. ห้ามใช้ยาเสพติดทุกประเภทและของมึงเมาทุกชนิดภายในศูนย์ฯ

2. ห้ามมีการทะเลาะวิวาท ทุบตี หรือพฤติกรรมใดๆ ที่จุดชนวนความรุนแรงทุกประเภทกับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

3. ห้ามมีเรื่องชู้สาว เพศสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศกับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

    

 * = สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนอื่นๆ ในหน้าเว็บไซต์ที่ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้จัดเตรียมไว้

     บ้านพึ่งสุข เป็นองค์กรเอกชน ที่อยู่ในขั้นตอนขอขึ้นทะเบียน สถานฟื้นฟูยาเสพติดให้โทษ ในขั้นฟื้นฟูและติดตามผลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 คาดว่าจะได้รับประมาณเดือน มิถุนายน 2558

           

Visitors: 314,024