เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ความเป็นมา
ของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจผู้ติดยาเสพติดบ้านพึ่งสุข    ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดบ้านพึ่งสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยคุณพิทยา พึ่งสุข โดยนำเสนอรูปแบบการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจแก่ผู้ที่ประสบปัญหายาเสพติด ที่สอดคล้องในบริบทสังคมไทย ตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้ โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีก


  • คำนำ ปัญหายาเสพติดกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง นับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย สถิติของผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตเมืองใหญ่ และเ...

  • T.C. คืออะไร ? ชุมชนบำบัด - T.C. หรือTherapeutic Community เป็นกระบวนการในการบำบัดรักษาที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยจำลองรูปแบบการดำรงชี...


  • ขั้นตอนการฟื้นฟูศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม องค์ประกอบในการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ขั้นตอนสิทธ์ต่างๆ

  • ระเบียบการการเข้ารับการบำบัด รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ตามเวลาทำการ 09.00-16.00 น. (เท่านั้น) ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรม...

  • Untitled.jpg
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

Keyword:

บ้าน พึ่งสุข, ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, สถานที่พัตนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติด, ติดยาเสพติด, T.C. (Therapeutic Community), TC คืออะไร, ปัญหายาเสพติด, บำบัด, ขั้นตอนการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ, ขั้นตอนการฟื้นฟู, ขั้นตอนการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ, บทความวิชาการ, พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545, กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษ, การบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย, ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ใช้แพร่หลายในเมืองไทย, ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ, จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ, การจัดการกับความโกรธ, การจัดการกับความเครียด, นอนไม่หลับยังไง, ครอบครัวไม่เข้มแข็ง ระวังเด็กป่วย 3 โรค, สมองซีกซ้าย ซีกขวาทำงานอย่างไร, ลูกจะเหมือนฉันไหม, แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืด-ด้านสว่าง, หลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียง, วิธีการจัดการกับความวิตกกังวล, วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง, ความจริง 5 ประการของความกลัว, 25 เคล็ดวิธีอายุยืน, 3 เทคนิคฝึกสมอง ให้มีสมาธิดีขึ้น, ระดับของความรู้สึกโกรธ, บริการด้านสุขภาพ, บริการด้านการศึกษา, การบริการทางสังคม, แผนที่, กระทรวงมหาดไทย, สำนังาน ป.ป.ส., กระทรวงยุติธรรม, กรมคุมประพฤติ, หน่วยงาน ส.ส.ส., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ฯ เกิดใหม่, เลิกยา, ติดยา, ที่เลิกยา, ศูนย์บำบัดยาเสพติด, ศูนย์ฟื้นฟู,  ที่เลิกยา, ยาเสพติด, ใช้ยาเสพติด, ติดยาเสพติด, ฟื้นฟูยาเสพติด, บำบัดยาเสพติด

Visitors: 312,107