สมองซีกซ้าย ซีกขวาทำงานอย่างไร

สมองซีกซ้าย ซีกขวา

 

     แบบ A สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า .. คุณมีแนวโน้มที่จะ ...


• ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

• สนใจรายละเอียด

• อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์

• มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทางภาษาศาสตร์

• สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต

• มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

• มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว

• รอบรู้

• ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย

• มีระเบียบวินัย

• จดจำชื่อต่างๆได้ดี

• อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง

• วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี

• เน้นผลในทางปฎิบัติ

• ปลอดภัยไว้ก่อน

     แบบ B สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า .. คุณมีแนวโน้มที่จะ …


• ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก

• ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด

• มีจินตนาการสูง

• มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์

• สนใจอนาคตมากกว่าอดีต

• สนใจในทางปรัชญาและศาสนา

• เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี

• ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ

• เป็นที่นิยมชมชอบ

• โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี

• ชอบฝันเฟื่อง

• ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

• คึกคะนอง ... หรือในบางกรณีมุทะลุ

• เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน

ขอขอบคุณ sommer-sommer.com/braintest/
Visitors: 309,368