สมาธิสั้นคืออะไร


สมาธิสั้นคืออะไร

 

     สมาธิ (Attention) หมายถึง ความสามารถที่จะเพ่งความสนใจไปยังสิ่งเร้าบางสิ่ง เลือกเฟ้นว่าสิ่งเร้าใดบ้างที่ควรจะให้ความสนใจและตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเร้า ที่เราสนใจนั้นและทำให้สำเร็จ

     สมาธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. สมาธิต่อเนื่อง (Sustained Attention) ซึ่งหมายถึง การคงความสนใจในสิ่งหนึ่ง ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน ต่อเนื่อง เช่น อ่านหนังสือจนจบบท แต่ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสมาธิ จะอ่านได้เพียงเดี๋ยวเดียวและจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น โดยยังอ่านหนังสือไม่จบบท

  2. สมาธิในการคัดเลือกสิ่งเร้า (Selective Attention) หมายถึงความสามารถในการตัดสิ่งเร้าที่ไม่สำคัญออก เพื่อให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าที่สำคัญ เช่น ขณะที่นั่งฟังครูสอนในชั้นเรียน ภาพครูเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามาทางตา เสียงครู เสียงรถยนต์ เสียงเพื่อนคุย เข้ามาทางหู เด็กจะต้องเลือกว่าจะสนใจสิ่งเร้าใด

     ถ้าเด็กมี Selective Attention ดี เด็กจะเลือกสนใจเสียงครู ตัดเสียงรถยนต์ เสียงเพื่อน ออกไปจากความสนใจของตน แต่ในบุคคลที่มีสมาธิสั้นหรือบกพร่อง จะมีอาการใจลอย วอกแวกง่าย ไม่สามารถฟังครูพูดให้รู้เรื่องได้


      โดยทั่วไปแล้ว สมาธิทั้งสองอย่างจะทำงานไปพร้อม ๆ กันตลอดเวลา ทำให้คนเราสามารถเลือกแต่สิ่งที่สำคัญและให้ความสนใจต่อสิ่งนั้นได้นานพอ การมีสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่อง หรือ ทั้งสองอย่าง จะทำให้คนๆ นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม และ ไม่สามารถทำงานสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้

     สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity / Impulsivity Disorder หรือ ADHD) หมายถึงอะไร หมาย ถึง ความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่แสดงออกซ้ำ ๆ จนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ หรือ ระดับพัฒนาการในเรื่องของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลันแล่น ยับยั้งหรือหยุดตัวเองไม่ค่อยได้ หรือ ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่ง

     สมาธิสั้นหมายถึง การขาดความสามารถ ตั้งใจ/สนใจ ต่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังทำอยู่ เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง ที่เด็กมักแสดงออก จนเป็นลักษณะเฉพาะตัว ประกอบด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย ระดับพัฒนาการปกติตามมาตรฐาน แต่กลับซนมาก ไม่มีระเบียบ วอกแวก ไม่มีสมาธิ มักทำอะไรก่อนคิด วู่วาม ก้าวร้าว

 

ขอขอบคุณ http://www.adhdthai.com/autistic/catalog.php?category=4

Visitors: 312,107