คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลับราชภัฎสวนสุนันทา

                     ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทางศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ช่วยจัดให้บริการสุขภาพด้านการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่ทางผู้เข้ารับการอบรม และทางเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลผู้เข้ารับการอบรม 

Visitors: 311,276